Vuokrattavien tuotteiden sopimusehdot

Paljukärryn vuokrausehdot

1.    VUOKRAAMINEN

Vuokratakseen tuotteita Pönttöpalvelu -yritykseltä, asiakkaan (vuokraajan) on hyväksyttävä nämä vuokraehdot.

Vuokranantajana toimii Pönttöpalvelu ( ly 2383883-4 ). Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta. Pönttöpalvelu vuokraa paljukärryä täysi-ikäisille yksityishenkilöille, sekä yrityksille Suomeen. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.

Tuotteet varataan vuokralle, joka varmistetaan maksamalla ennakkomaksu vuokrasta ( 50%) ja maksetaan kokonaan vuokrauksen alkaessa. 

Tuotteet varataan vuokralle ja maksetaan vuokrauksen yhteydessä. Tuotteet noudetaan käyttöön toimipisteeltä, ennakkoon sovitusta paikasta tai sovittaessa toimitetaan asiakkaalle.

2.    VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn DPR-304 (myöhemmin palju) luovutushetkellä.

Vuokra-aika päättyy, kun palju on palautettu sovittuun paikkaan. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokraaja palauttaa paljun ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Jos paljua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokra-ajan ylityksestä laskutamme kertakorvauksena 200€ sekä hinnastomme mukaisen täyden vuorokauden vuokran jokaiselta alkavalta ylitetyltä vuorokaudelta.

3.    VUOKRAEHDOT

Vuokraajan on noudatettava mukana seuraavia ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty.

Vuokraan sisältyvät normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset sekä liikennevakuutus tässä vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla.

Vuokraaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokraajalle. Kalustosta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat ovat kokonaan vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on vastuussa laitteelle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista laitteen korvausarvoon 5000 € saakka. Jos laitetta ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän rinnastettavan esteen vuoksi, vuokraaja sitoutuu maksamaan laitteen korvausarvon 5000 € täysimääräisenä. Vauriotapauksessa laitteen toimintakuntoon saattamiseksi tehtävästä työstä veloitetaan 60 € / h omavastuuseen saakka. Vuokrauksen aikana hävinneet tai vaurioituneet laitteen varusteet veloitetaan vuokraajalta erillisen korvaushinnaston mukaisesti.

4. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan paljusta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ja ajamaan enintään 80km/h.  Vuokraaja sitoutuu käyttämään paljua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokraaja sitoutuu itse hinaamaan åaljua. Hän saa luovuttaa paljua toisen hinattavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Vuokrattua paljua ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata paljua kolmannelle henkilölle.

Mikäli paljuun tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

• Korvaamaan paljulle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
• Korvaamaan paljusta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta 60 euron vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

• Ylikuormaus
• Ajaminen tyhjillä renkailla
• Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
• Ajaminen laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokraaja
• Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
• Jos paljulle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai laitteen käyttämistä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana paljun käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

5.    VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle paljussa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään  50,00€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava paljun korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

6.    VAHINKOJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Ennen vuokrauksen alkua vuokraajan tulee tarkastaa paljun mahdolliset viat ja puutteet ja kirjauttaa ne tähän sopimukseen. Muutoin vuokrauksen jälkeen havaitut viat ja puutteet katsotaan vuokrauksen aikana aiheutuneiksi. Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan paljun vuokrauksen päätyttyä ja ilmoittamaan vuokrauksen aikana aiheutuneista vaurioista välittömästi vuokranantajalle. Jos ilmoitus laiminlyödään, asiakas sitoutuu maksamaan 200 € korvauksen vuokranantajalle.

7.    VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu palju on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli paljussa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokraajalla oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos paljun kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa paljun rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle, vuokraajan omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä on voimassa myös mikäli palju ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokraajalle saattaa aiheutua.

8.    VAKUUTUKSET

Vuokranantaja on vakuuttanut laitteen liikennevakuutuksella. Vuokraaja vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

9.    SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA ENNAKKOMAKSUN PALAUTUSEHDOT

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran/ennakkomaksun kokonaisuudessaan vähennettynä käsittelymaksulla -20,00€.

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran/ennakkomaksun vähennettynä 40 € käsittelymaksulla.

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 7  vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan 50% vuokran/ennakkomaksusta vähennettynä 40 € käsittelymaksulla.

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokraaja velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.


Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos paljun käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon sopimuksen mukaiset vuokraajan velvollisuudet ja vastuut. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan paljun viivytyksettä vuokranantajalle. Mikäli sopimus puretaan vuokranantajan toimesta, on vuokraajalla oikeus saada takaisin kaikki varaus- ja vuokramaksut. Vuokranantajalla ei ole muita velvoitteita peruuntuneen vuokralle antamatta jättämisen vuoksi.

10.    RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttaja- valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

11.    LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta
info@ponttopalvelu.fi tai puhelimitse numerosta 045 888 0101

Peräkärryn vuokrausehdot

Peräkärryjen vuokraushinta 27€ / vuorokausi. Minimiveloitus yksi vuorokausi.

Vuokraaja (=asiakas) on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokraajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.

Asiakkaan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, peräkärryä ei saa käyttää maa-ainesten siirtoon.

Peräkärry on puhdistettava käytön jälkeen.   Peräkärryn kuomua ei saa pestä painepesurilla.

Asiakas vastaa siitä että peräkärryä kuljettavalla kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko. peräkärryä.  Asiakas vastaa mahdollisista pysäköintimääräyksien rikkomisista tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista sekä maksaa ne.  Vuokranantaja on oikeutettu luovuttamaan vuokraajan tiedot viranomaisille näiden maksujen perimistä varten ja muiden viranomaistoimintaa vaativien tilanteiden selvittämiseksi.

Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta.

Peräkärry on palautettava takaisin ennalta sovittuun paikkaan viimeistään vuokrauksen päättymisajankohtana tyhjänä ja puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.  Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.  Vuokrauksen päätyttyä peräkärry on lukittava aisalukolla ja avain palautettava vuokranantajalle.  Palauttamalla avaimen vuokralainen suostuu siihen että peräkärry voidaan vapauttaa varauksesta vaikka vuokra-aika ei olisi vielä päättynyt.  Mikäli peräkärry palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin ilman vuokralleantajan lupaa tai tyhjentämättömänä, on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokrakorvaus ( 100,00€ ) ja tarvittaessa vaatia korvaus vuokralleantajalle aiheutuneista muista vahingosta.

Vuokrakärryä ei saa viedä Pohjoismaiden rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole erikseen vuokranantajan kanssa sovittu.

Vuokraaja on vastuussa niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten esim. nokkapyörän ylösnostamisesta ajon ajaksi. Peräkärryn renkaan puhkeamisen ja peräkärryn ylikuormittumisen aiheuttamat vahingot kuuluvat asiakkaan vastuulle

Mikäli vuokrakaluston luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.  Vuokranantaja ei vastaa luovutuksen viivästymisestä, peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Mikäli asiakas haluaa perua vuokrauksen, tulee se tehdä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään 24h ennen vuokrauksen alkamista.  Vuokrauksen peruutuksesta perimme 5 € käsittelymaksun joka vähennetään palautettavasta vuokrasta.

Saunakärryn vuokrausehdot

1. Vuokrasopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja noudatetaan vuokranantajan ja vuokraajan välillä.

2. Vuokrattava kohde

SAUNAKÄRRY, hinattava laite DLV-924.

Vuokrattava kohde toimitetaan vuokraajan kanssa sovittuun paikkaan asennettuna ja lämmitysvalmiina. Saunakärryn lisälaitteista annetaan käyttöopastus vuokraajalle asennuksen yhteydessä. Vuokrattava kohde varataan netistä ja vuokranantaja varmistaa varauksen. Vuokraaja vahvistaa varauksen ennakkomaksulla tai sovitulla vuokrasummalla. 

3. Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja ottaa haltuunsa vuokrattava kohde, mikäli vuokraaja ei täytä vuokrasopimuksen ehtoja tai on muuten syytä epäillä hänen oleellisesti rikkovan vuokrasopimuksen ehtoja.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus Force majeure -tilanteissa (ylivoimainen este), esim. vuokrattavan kohteen rikkoutuessa.

4. Vuokrauksen peruminen ja maksetun maksun palautus

Jos vuokraaja peruu varauksen 14 vuorokautta aikaisemmin ennen vuokrauksen alkamisesta, palautetaan maksettu ennakkomaksu/vuokra kokonaan vuokraajalle vähennettynä 20,00€ käsittelymaksu.

Jos vuokraaja peruu varauksen viikkoa ( 7 vuorokautta) aikaisemmin vuokrauksen alkamisesta palautetaan maksetusta ennakkomaksusta/vuokrasta 50 %.

Jos vuokraaja peruu varauksen alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista ei ennakkoon maksettua ennakkomaksua/vuokraa palauteta. 

Telttojen vuokrausehdot

Tarjouksen tekeminen ei vielä varaa tuotteita asiakkaalle. Tähän asti tuotteet ovat välimyyntivarauksin. Tuotteet varataan asiakkaalle vuokranantajan saatua asiakkaalta tilauksen.

Yksityishenkilöiden tilauksissa maksuehtona on ennakkomaksu.

Vuokralleottaja vastaa tuotteelle vuokrausajankohtana aiheutuneista vahingoista niiden aiheuttajasta riippumatta. Telttakankaat tulee suojata likaantumiselta. Vuokranantaja vastaa omasta työstään (mm. tilatut tuotteen asennus- ja purkutyöt). Jos vuokranantajan työssä tai toimitetuissa tuotteissa on reklamoitavaa, tulee reklamaatio tehdä välittömästi kun asia huomataan, jotta vuokranantajalla on mahdollisuus korjata tilanne.

Vuokranantaja ei vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista vahinkotapahtumista henkilöille tai omaisuudelle. Huonojen keliolosuhteiden sattuessa tapahtumapäivälle tulee teltat tyhjentää henkilövahinkojen välttämiseksi.

Kalusteiden vuokraan ei sisälly niiden asettelu juhlapaikalle.

Astiat, somisteet ym. materiaali on oltava pois teltasta sovittuna purkuaikana.

Vuokranantajalla on oikeus siirtää pystytys- tai purkuajankohtaa, tai olla vuokraamatta telttoja, jos em. ajankohtana vallitsee myrsky tai ilmaantuu muu ylivoimainen este, kalusterikko, sairastuminen tms ylitsepääsemätön este.

Emme vastaa maakaapelivahingoista, jotka ovat aiheutuneet maakiilojen asennuksesta. Vuokraajan on selvitettävä maakaapeleiden sijainti vahinkojen välttämiseksi.

Vuokrakaluston edelleenvuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Teltan kankaisiin ei saa liimata, niitata tai muuten kiinnittää pysyvästi mitään. Vahingoittuneet kankaat laskutetaan uushankintahintaan.

Teltassa grillaus on kiellettyä.

Telttoihimme ei saa jättää päälle palovaaran aiheuttavia tuotteita ilman valvontaa (esim. lämmittimet, grillit, kynttilät). Palovaaran aiheuttavat tuotteet, tulee aina sammuttaa, jos ne jätetään ilman valvontaa.

Noutovuokrauksessa teltta tulee palauttaa puhtaana, kuivana ja ehjänä. Huoltotoimenpiteistä (pesu, kuivaus, korjaus jne.) laskutetaan niihin käytetyn ajan mukaisesti 45 € / h / hlö. Mahdolliset materiaalikulut tulevat vuokraajan maksettavaksi.

Noutotoimituksessa asiakas vastaa teltan asianmukaisesta kiinnityksestä. Teltan mukana toimitettavat painot ja kiilat eivät sovellu ankarimpiin olosuhteisiin. Tällöin teltta on purettava tai ankkurointia vahvistettava. Telttaa ei ole vakuutettu Pönttöpalvelun toimesta.

Seuraavissa tapauksissa veloitamme 45 € / h / hlö sovitun vuokran lisäksi: pystytys- tai purkutyötä ei pääse suorittamaan vuokralleottajan tai 3. osapuolen aiheuttaman esteen vuoksi (esim. lukitut portit, ylimääräinen tavara teltassa tai pystytyspaikalla). Normaalista poikkeavasta kantotyöstä veloitamme myös 45 € / h / hlö.

VUOKRAUKSEN PERUMINEN JA MAKSETUN MAKSUN PALAUTUS

Jos vuokraaja peruu varauksen 14 vuorokautta aikaisemmin vuokrauksen alakmisesta palautetaan maksettu ennakkomaksu/vuokra kokonaan vuokraajalle vähennettynä 20,00€ käsittelymaksu.

Jos vuokraaja peruu varauksen viikko ( 7 vuorokautta) aikaisemmin vuokrauksen alkamisesta palautetaan maksetusta ennakkomaksusta/vuokrasta 50 %.

Jos vuokraaja peruu varauksen alle 24 tuntia vuokrauksen alkamisesta ei ennakkoon maksettua ennakkomaksua/vuokraa palauteta. 

Success message!
Warning message!
Error message!